REGULAMIN APLIKACJI

eBeauty24

Przedmiotowy regulamin jest adresowany do Użytkowników aplikacji eBeauty24. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z jego treścią – napisz do nas na adres e-mail: [email protected]. Postaramy się pomóc, tak szybko jak to możliwe!

§1. DEFINICJE

Aplikacja/Serwis/eBeauty24 - Dedykowane dla Użytkownika oprogramowanie i system z wszystkimi jego funkcjonalnościami - oferowane i obsługiwane przez Usługodawcę, pod nazwą „eBeauty24”, dostępne w sieci Internet pod adresem https://ebeauty24.online oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych dla oprogramowania iOS i Android. Aktywacja konta w Aplikacji wymaga zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu, Polityki Prywatności oraz złożenia oświadczenia o ukończeniu 16 r.ż. Aplikacja służy m.in. do zapoznawania się z Wizytówkami i usługami świadczonymi przez Salony Współpracujące oraz w celu dokonywania rezerwacji wizyt.

Aplikacja eBeauty Planner - Dedykowane dla Salonów Współpracujących oprogramowanie i system z wszystkimi jego funkcjonalnościami - oferowane i obsługiwane przez Usługodawcę, pod nazwą „eBeauty Planner”, dostępne w sieci Internet pod adresem https://ebeauty-planner.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych dla oprogramowania iOS i Android. Aplikacja służy m.in. do zarządzania systemem rezerwacji wizyt, oraz wewnętrzną strukturą związaną z usługami świadczonymi przez Salon Współpracujący (np. zadaniami pracowników i współpracowników). Nazywana także w Regulaminie eBeauty Planner.

Usługodawca - Dawid Gawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DejvSoft Dawid Gawłowski z/s w Opolu – adres: ul. Sieradzka 19/26, 45-304 Opole, NIP: 7543124313, REGON: 365096253, adres e-mail: [email protected].

Użytkownik - Osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która utworzyła konto w Aplikacji Użytkownika - eBeauty24 w celu korzystania z usług Salonu Współpracującego.

Konto Użytkownika - Integralna część infrastruktury Aplikacji, pozwalającą zalogowanym Użytkownikom na korzystanie z dostępnych usług i rozwiązań Aplikacji. W ramach konta, Użytkownik tworzy swój profil umożliwiający jego identyfikację oraz dostęp do pełnej funkcjonalności Aplikacji.

Regulamin - Przedmiotowy Regulamin określający warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Aplikacji eBeauty24 - na rzecz Użytkowników.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wraz z późniejszymi zmianami.

Umowa - Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zawierana na warunkach opisanych w Regulaminie.

Usługi - Usługi elektroniczne świadczone przez eBeauty24 związane z Aplikacją na rzecz Użytkownika.

Usługi Salonu Współpracującego - Usługi oferowane Użytkownikom przez Salony Współpracujące za pomocą Aplikacji, związane z szeroko pojętą branżą beauty i usługami powiązanymi (Salon kosmetyczny, Fryzjer, Barber shop, Paznokcie, Zabiegi na twarz, Zabiegi na ciało, Depilacja, Brwi i rzęsy, Makijaż, Masaż, Tatuaż i piercing, Podologia, Fizjoterapia, Psychoterapia, Medycyna estetyczna, Medycyna naturalna, Zwierzaki, Trening i dieta, Stomatolog, Solarium, Makijaż permanentny, Joga i relaks, Inne powiązane).

Wizytówka - Profil Salonu Współpracującego widoczny dla Użytkownika w Aplikacji eBeauty24.

Salon Współpracujący - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na podstawie Umowy korzysta z Aplikacji w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, zarejestrowała się i utworzyła Konto Salonu Współpracującego. Na potrzeby Regulaminu pojęcie to dotyczy także pracowników i współpracowników Salonu Współpracującego.

§2. UMOWA I KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Umowa na korzystanie z Aplikacji zawierana jest między Usługodawcą, a Użytkownikiem za pośrednictwem Aplikacji.
 2. W celu zawarcia Umowy należy założyć Konto Użytkownika, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Aplikacji oraz zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności dostępną tutaj, a także złożyć w formularzu oświadczenie o ukończeniu 16 roku życia.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z chwilą prawidłowego założenia Konta Użytkownika.
 4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas zakładania konta jest dobrowolne, jednak niezbędne do jego założenia i skutecznego zawarcia Umowy. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych zostały opisane w Polityce Prywatności.

§3. WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę przesyłając wyraźnie oświadczenie w tym przedmiocie na adres e-mail: [email protected].
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta Użytkownika w Aplikacji lub kontaktując się z Usługodawcą na wskazany powyżej adres e-mail.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy skutkujące usunięciem Konta Użytkownika, jeżeli działania Użytkownika są niezgodne Regulaminem, obowiązującym powszechnie prawem lub dobrymi obyczajami.
 4. Rozwiązanie Umowy następuje po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, w terminie nie krótszym niż 14 dni. Usługodawca może przesłać wezwanie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, przy zakładaniu Konta Użytkownika.

§4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownikowi, który jest konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez konieczności podawania przyczyny.
 2. Wzór formularza odstąpienia od Umowy, stanowi załącznik do Regulaminu. Użytkownik może złożyć oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]., lub tradycyjnym listem na adres siedziby Usługodawcy.

§5. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia z możliwością połączenia się z Internetem, aktywnego połączenia internetowego, przeglądarki internetowej oraz aktualnego adresu poczty elektronicznej.
 2. Użytkownik powinien samodzielnie i we własnym zakresie zweryfikować czy urządzenie spełnia niezbędne wymagania techniczne oraz czy posiada aktualne oprogramowanie oraz dostęp do sieci internetowej.
 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem, nieprzekraczającym jednak standardowego ryzyka wiążącego się z korzystaniem z Internetu. Użytkownik powinien brać je pod uwagę, nawet pomimo stosowania przez siebie systemów zabezpieczających jego infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich.
 4. Użytkownik, w celu uniknięcia zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed powyższymi zagrożeniami mogą zapewnić także m.in. włączona zapora sieciowa (ang. firewall), aktualizacja oprogramowania, nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia, regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware, używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
 5. Użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki celem ochrony swoich danych do logowania do Aplikacji, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w przypadku udostępnienia tych danych osobom do tego niepowołanym.
 6. Każdy korzystający z Internetu (nie tylko Użytkownik) może zapoznać się z Wizytówką Salonu Współpracującego i opiniami o Salonach Współpracujących, a także korzystać z wyszukiwarki w Serwisie.

§6. USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH APLIKACJI

 1. Usługodawca na podstawie Umowy, świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkowników m.in. następujące Usługi:

  • Umożliwienie założenia Konta Użytkownika i korzystanie z niego;
  • Prezentacja i udostępnienie Wizytówek Salonów Współpracujących;
  • Umożliwienie wyszukiwania i dokonywania rezerwacji Usług Salonu Współpracującego;
  • Dodawanie opinii na temat Salony Współpracującego i Usług Salonu Współpracującego;
  • Otrzymywanie powiadomień SMS z przypomnieniem o terminie wizyty w Salonie Współpracującym;


 2. W przypadku oferowania przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dodatkowych, odpłatnych usług związanych z Aplikacją, Usługodawca wskaże w sposób wyraźny taką możliwość w Serwisie, wraz z ceną i pozostałymi szczegółami takiej usługi.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamiany w każdym czasie, wyglądu (frontend’u) oraz funkcjonalności Aplikacji, a także wszelkich innych zmian w Serwisie związanych ze zmianami biznesowymi Usługodawcy.
 4. Usługodawca ma prawo, w każdym czasie do wyłączenia/uniemożliwienia Użytkownikom dostępu do Aplikacji w celu przeprowadzenia naprawy lub zmian modernizacyjnych Serwisu.

§7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca w żadnym przypadku nie jest stroną umowy oraz jakiegokolwiek innego stosunku zobowiązaniowego pomiędzy Salonem Współpracującym, a Użytkownikiem.
 2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za usługi świadczone przez Salon Współpracujący (w tym za wszelkie działania lub zaniechaniami) na rzecz Użytkowników, w szczególności za:

  • wszelkie szkody powstałe w związku z informacjami, zaleceniami, poradami, które Użytkownik uzyskał od Salonu Współpracującego;
  • treści opublikowane w Aplikacji przez Salon Współpracujący, w tym wszelkie linki przenoszące do innych stron internetowych;
  • proces rezerwacji dokonywany przez Użytkownika i działania Salonu Współpracującego w tym zakresie, a także co do jakichkolwiek płatności Użytkownika na rzecz Salonu Współpracującego;
  • komunikaty Salonu Współpracującego mogące wprowadzać lub wprowadzające w błąd Użytkownika.


 3. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Salonu Współpracującego, należy kierować bezpośrednio do Salonu Współpracującego. Dane Salonu Współpracującego niezbędne do złożenia reklamacji, są widoczne w Wizytówce danego Salonu Współpracującego.
 4. Usługodawca nie odpowiada za prawidłowość danych w wynikach map internetowych związanych z lokalizacją Salonów Współpracujących.

§8. SPOSÓB KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, niepowodującym zakłóceń w działaniu Serwisu oraz zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 2. W trakcie korzystania z Aplikacji zabronione jest:

  • dokonywanie przez Użytkownika rezerwacji wizyt w Salonie Współpracującym, wyłącznie w celu ich zablokowania i odwołania (tzw. sztuczne blokowanie terminu);
  • podejmowanie działań, które mogą naruszać dobra osobiste, prawa autorskie czy znaki towarowe innych Użytkowników oraz Salonów Współpracujących;
  • podawanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych osobowych, w tym bezprawne posługiwanie się danymi osobowymi osób trzecich;
  • podejmowanie działań, które mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Aplikacji, w szczególności poprzez ingerowanie w jej komponenty techniczne i kod źródłowy.
  • umieszczania danych, o których mowa w art. 9 RODO tj. ujawniających: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
  • umieszczania treści (w tym wszelkich grafik, opisów, informacji, zdjęć i innych) w Koncie Użytkownika, jak i w każdym innym miejscu w Aplikacji, niezgodnych z obowiązującym powszechnie prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, w tym m.in. treści:

   1. o charakterze pornograficznym, o zabarwieniu seksualnym, związane z alkoholem, narkotykami lub innymi używkami, o charakterze terrorystycznym, rasistowskim czy ksenofobicznym;
   2. naruszające prawa własności intelektualnej i przemysłowej Usługodawcy, Salonu Współpracującego bądź innych osób trzecich, którym te prawa przysługują;
   3. naruszające dane osobowe, dobra osobiste, prywatność;
   4. związane z grami hazardowymi.


  • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem.
  • Użytkownik może utworzyć jedno Konto Użytkownika przy użyciu jednego adresu e-mail lub jednego numeru telefonu.
  • Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad cyberbezpieczeństwa, w szczególności do nieprzekazywania swoich danych do logowania w Aplikacji osobom trzecim.
  • W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad opisanych w pkt. 1-5, Usługodawca ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika.

§9. REZERWACJE

 1. Użytkownik dokonuje rezerwacji wizyty/usługi w Salonie Współpracującym poprzez Aplikację. Salon Współpracujący potwierdza rezerwację z poziomu Aplikacji eBeauty Planner.
 2. Szczegółowe warunki rezerwacji wizyty/usługi, Salon Współpracujący ustala samodzielnie w udostępnionych dla Użytkownika informacjach, zasadach korzystania z usług, warunkach usług itp. możliwych do zapoznania się przez Użytkownika przed dokonaniem rezerwacji.

§10. PŁATNOŚCI

 1. W przypadku, gdy Salon Współpracujący wymaga dokonania płatności za Usługi Salonu Współpracującego z góry, lub częściowej przedpłaty za te usługi, skuteczna rezerwacja wizyty jest uzależniona od dokonania płatności przez Użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji o cenie usług, przedpłatach i zasadach ich dokonywania/zwrotu - należy skontaktować z danym Salonem Współpracującym.
 2. Usługi płatnicze w Aplikacji są dostarczane przez zewnętrznego dostawcę i nie są częścią umowy z Usługodawcą. Usługodawca nie zbiera danych kart płatniczych, nie przetwarza ich, ani nie przechowuje. Usługodawca nie jest dostawcą usług płatniczych ani instytucją płatniczą w rozumieniu właściwych przepisów prawa.

§11. REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA APLIKACJI

 1. Reklamacje i uwagi dotyczące technicznych aspektów działania Aplikacji, Użytkownik może zgłaszać przesyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected].
 2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po wystąpieniu problemu, którego reklamacja dotyczy. Każda reklamacja powinna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego reklamację.
 3. Usługodawca dołoży należytych starań, aby reklamacje były rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, do 30 dni od daty jej otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem Aplikacji lub poczty elektronicznej.
 4. Wzór formularza reklamacji stanowi załącznik do Regulaminu.

§12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Usługodawca i jego zewnętrzni licencjodawcy posiadają prawa, w tym między innymi prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz know-how do Aplikacji.
 2. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi, pozostają zastrzeżone dla Usługodawcy. W szczególności Regulamin nie przyznaje Użytkownikowi jakichkolwiek praw do Serwisu lub jego części, w tym jakichkolwiek praw własności lub własności intelektualnej i przemysłowej.
 3. Użytkownik nie może kopiować, powielać, rozpowszechniać, dokonywać dekompresji lub modyfikować w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób oprogramowania i innych elementów składających się na Serwis, w całości lub w części.
 4. W celu umożliwienia Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji, wraz z zawarciem Umowy, Usługodawca udziela Użytkownikowi na czas trwania tej umowy - niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Aplikacji. W ramach wskazanej licencji Użytkownik ma prawo wyłącznie do tymczasowego zwielokrotnienia Aplikacji poprzez jej uruchomienie i wyświetlanie w przeglądarce internetowej oraz do instalacji Aplikacji na urządzeniu mobilnym. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i zasadami określonymi w Regulaminie. Użytkownik nie ma uprawnienia do modyfikowania czy jakiegokolwiek rodzaju ingerencji w oprogramowanie Aplikacji.

§13. OPINIE

 1. Wyłącznie Użytkownik, który faktycznie korzystał z Usług Salonu Współpracującego ma prawo do wystawienia Opinii dotyczącej tych usług, Salonu Współpracującego i jego pracowników oraz współpracowników.
 2. Zamieszczenie przez Użytkownika Opinii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację.
 3. Zabronione jest publikowanie Opinii nieprawdziwych, zniesławiających kogokolwiek, nierzetelnych, stronniczych, wprowadzających w błąd, lub niezgodnych z Regulaminem (szerzej o zasadach co do publikowanych treści, zobacz §8).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  • odmowy opublikowania Opinii;
  • usunięcia trwale już opublikowanej Opinii,


  jeśli jest ona sprzeczna z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z odmową publikacji lub usunięciem już opublikowanej Opinii, m prawo przesłać do Usługodawcy reklamacje w tym zakresie, na adres e-mail: [email protected]. Usługodawca rozpatrzy przesłane zgłoszenie, nie później niż w terminie 30 dni od daty dostarczenia reklamacji. Decyzja zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Użytkownika w treści złożonej reklamacji.
 5. Decyzja Usługodawcy może polegać na opublikowaniu Opinii, wyrażeniu zgody co do ponownego dodania Opinii w tej samej (lub zbliżonej) treści, bądź odmowy opublikowania Opinii lub zgody na ponowne dodanie Opinii o takiej samej (lub zbliżonej) treści.
 6. Z chwilą zamieszczenia treści w Systemie, Użytkownik udziela Usługodawcy i Salonowi Współpracującemu, którego Opinia dotyczy, niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie oraz nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w tym na korzystanie z wizerunku Użytkownika, na następujących, znanych w chwili udzielenia licencji, polach eksploatacji, w tym opublikowania, utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania treści Opinii – w całości oraz w części.

§14. INTERNETOWY SYSTEM ROZSTRZYGANIA SPORÓW KONSUMENCKICH

 1. Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, jeśli Użytkownik jest konsumentem, ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR (Online Dispute Resolution).
 2. Użytkownik może skorzystać z platformy ODR we wszystkich językach UE pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§15. PROCES ZGŁASZANIA NIEDOZWOLONYCH I NIELEGALNYCH TREŚCI

 1. Użytkownik, który uważa opublikowaną w Serwisie treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu lub za treść o charakterze bezprawnym, może przesłać do Usługodawcy zgłoszenie dotyczące tej treści. W przypadku gdy zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe do osoby zgłaszającej, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła potwierdzenie otrzymania tego zgłoszenia.
 2. Usługodawca rozpatruje przesłane zgłoszenie i podejmuje decyzję niezwłocznie i terminowo tj. nie później niż w terminie 30 dni od daty dostarczenia zgłoszenia, w sposób niearbitralny, obiektywny, z zachowaniem należytej staranności. O podjętej decyzji Administrator powiadamiania Użytkownika bez zbędnej zwłoki.
 3. Decyzja Usługodawcy może polegać na usunięciu treści lub pozostawieniu treści w Serwisie. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji Usługodawcy w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia co do jej usunięcia/pozostawienia. Odwołanie takie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie. Usługodawcy rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
 4. Wzór formularza zgłaszania treści stanowi załącznik do Regulaminu.

§16. PUNKT KONTAKTOWY

 1. Usługodawca wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Aplikacją przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych i innymi organami – pod adresem e-mail: [email protected].
 2. Wskazany punkt kontaktowy może być wykorzystywany do kontaktu dla Użytkowników.

§17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla stosunku umownego łączącego Strony, wynikającego z Regulaminu, jak również dla samego Regulaminu, jest prawo polskie, a sądem właściwym miejscowo jest sąd siedziby Usługodawcy.
 2. Regulamin stosuje się do wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Aplikacji. W wypadku, gdy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą została zawarta odrębna umowa lub umowy, postanowienia tych ostatnich mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

§18. ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01 maja 2024 r. Wersja archiwalna poprzedniego regulaminu znajduje się tutaj.
 2. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych powodów takich jak: zmiana przepisów obowiązującego prawa celem dostosowania do niej treści Regulaminu, zmiana danych Usługodawcy, zmiany biznesowe i technicznie Aplikacji, konieczność modyfikacji lub usunięcia błędów pisarskich.
 3. W przypadku zmian umożliwiony zostanie dostęp do archiwalnych treści regulaminów.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy.

[Formularz odstąpienia od Umowy]

[Formularz reklamacyjny]

[Formularz zgłoszenia treści]

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z nami!