POLITYKA PRYWATNOŚCI

eBeauty24

Cieszymy się, że dbasz o swoją prywatność i chcesz zapoznać się z tym dokumentem. Dokładamy wszelkich starań, by przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywało się z poszanowaniem prywatności osób, których dane dotyczą oraz dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności (zwanej dalej Polityką).

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§1. KILKA WAŻNYCH INFORMACJI I DEFINICJI

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://ebeauty24.online jest Dawid Gawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DejvSoft Dawid Gawłowski z/s w Opolu – adres: ul. Sieradzka 19/26, 45-304 Opole, NIP: 7543124313, REGON: 365096253

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected].

Cookie Board - program komputerowy w Aplikacji, który służy do zarządzania plikami cookies przez Użytkownika, wyświetlający informacje o tych plikach i zapewniający możliwość wyrażenia zgody Użytkownika na ich zastosowanie przez Administratora podczas korzystania z Aplikacji.

Dane Osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, czyli takiej którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Oprogramowanie – na potrzeby Polityki rozumie się przez to przeglądarki internetowe używane do korzystania z Serwisu;

Pliki cookies – rozumie się przez to pliki tekstowe, które Serwis zapisuje na Urządzeniu Użytkownika w chwili, gdy ten korzysta z Aplikacji i które ułatwiają korzystanie z Aplikacji;

RODO – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Salon Współpracujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, utworzyła konto w serwisie eBeauty Planner i oferuje swoje usługi na rzecz Użytkowników Aplikacji.

Serwis/Aplikacja – strona WWW znajdująca się pod adresem https://ebeauty24.online dostępna w sieci Internet oraz w aplikacji mobilnej dla oprogramowania iOS i Android.

Urządzenie - rozumie się przez to elektroniczne urządzenie, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu, a w szczególności: komputery PC, laptopy, tablety, smartfony;

Użytkownik – rozumie się przez to każdego użytkownika korzystającego z Aplikacji eBeauty24.

§2. JAKIE STOSUJEMY ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH?

Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 2. zbiera dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. przetwarza dane osobowe w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów przetwarzania,
 4. dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób prawidłowy i w razie potrzeby są uaktualniane,
 5. przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 6. utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,
 7. zachowuje poufność danych osobowych.

§3. JAKIE DANE ZBIERAMY?

 1. Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 2. Ewentualnie adres zamieszkania i dane geolokalizacyjne;
 3. Ewentualnie zdjęcie profilowe, płeć, datę urodzenia.

Kiedy umawiasz wizytę w Salonie Współpracującym otrzymujemy dodatkowe dane takie jak:

 1. Data i godzina wizyty;
 2. Wybrane usługi w Salonie Współpracującym;
 3. Inne informacje jakie podasz w procesie rezerwacji.

W chwili, gdy udostępnimy wskazane dane Salonowi Współpracującemu, to staje się samodzielnym administratorem danych osobowych, który będzie przetwarzać dane osobowe dla własnych celów (np. dla celów wykonania usługi). W celu uzyskania szczegółowych informacji – skontaktuj się z danym Salonem Współpracującym.

§4. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Dane osobowe Użytkowników i innych osób wchodzących w interakcje z Administratorem lub Użytkownikami, możemy przetwarzać w celu:

 1. wykonania zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji, w tym zakładania konta Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. nawiązania kontaktu oraz umożliwienia skorzystania z usług świadczonych przez Administratora lub w ramach Aplikacji, w tym SMS przypominających o rezerwacji - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);
 3. realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. analitycznym i statystycznym, w tym poprawy funkcjonowania i użyteczności Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. technicznym, administracyjnym, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Administratora oraz zarządzania tymi systemami - w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. marketingu bezpośredniego usług Administratora – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. wdrażania nowych funkcjonalności Aplikacji lub rozwijania istniejących – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Możemy również pozyskać Dane Osobowe, kiedy po wizycie zdecydujesz się dodać w Aplikacji opinię o Salonie Współpracującym. Podstawę prawną dla przetwarzania treści Twojej opinii i danych które w niej wskażesz - stanowi art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Pamiętaj, że opinie będą publicznie dostępne w Aplikacji dla wszystkich odwiedzających Aplikacje (nie tylko zalogowanych Użytkowników). Nie można dodać opinii w sposób anonimowy.

§5. CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE?

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Aplikacji.

Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Usługodawcy. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania (wycofać swoją zgodę).

§6. CZY MOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE POZA EOG?

Administrator może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), celem umożliwienia Użytkownikom spoza EOG korzystania z usług Aplikacji. Transfer ten może odbywać się do:

 1. krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzje o adekwatności ochrony Danych Osobowych (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en) bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów;
 2. innych krajów, przede wszystkim na podstawie Standardowych Klauzul Umownych z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń (technicznych i prawnych) lub Wiążących Reguł Korporacyjnych lub na podstawie art. 49 ust. 1 lit. c RODO, jeśli przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między Administratorem a Użytkownikiem spoza EOG.

§7. CZY MOJE DANE SĄ PROFILOWANE?

Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, polegającym na ulepszeniu oferty, usług reklamowych, przypomnienia czy rekomendacyjnych dla Użytkowników, którzy odwiedzają Serwis.

Jednak Administrator nie podejmuje wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji mających skutki prawne lub inne podobne. Sprzeciw wobec tego rodzaju przetwarzania danych możesz zgłosić na adres e-mail: [email protected].

§8. KTO JEST ODBIORCĄ MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane przez niektóre podmioty trzecie, z którymi Administrator współpracuje, a które pomagają w wypełnianiu jego zadań. Tymi podmiotami są zarówno usługodawcy, z którymi Administrator zawiera umowy powierzenia przetwarzania danych jak i odrębni administratorzy, tacy jak:

 1. Salon Współpracujący oraz jego pracownicy i współpracownicy;
 2. Hostingodawca (przechowuje dane na swoim serwerze);
 3. Dostawca usług mailingowych (który przechowuje Twoje dane, jeśli subskrybujesz newsletter);
 4. Radca Prawny lub Adwokat, który świadczy usługi prawne na rzecz Administratora;
 5. Usługodawca, który zapewnia wsparcie techniczne strony internetowej, jeśli jest zewnętrznym usługodawcą i jeśli wsparcie to obejmuje obszary gdzie znajdują się dane;
 6. Inni podwykonawcy/usługodawcy jeśli przedmiot ich działalności wymaga dostępu do danych osobowych.

Ze względu na korzystanie przez Administratora z usług dostawców używających serwerów zlokalizowanych w krajach trzecich, w szczególności w Stanach Zjednoczonych (usługi takie jak Google, czy programy służące do spotkań online) - istnieje możliwość przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przy czym współpracujemy wyłącznie z firmami uczestniczącymi w programie UE/US Data Privacy Framework, co gwarantuje przestrzeganie przez nie wysokich standardów ochrony danych osobowych, zgodnych z europejskimi przepisami.

Dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania tych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§9. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

RODO zapewnia Ci szereg możliwych uprawnień dotyczących obsługi Twoich danych osobowych, z których możesz skorzystać. Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. żądania sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona wcześniej zgoda (wycofanie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 4. przenoszenia danych osobowych;
 5. zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, oraz z przyczyn, które związane są z Twoją szczególną sytuacją – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych (jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, masz prawo złożyć w tym przedmiocie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 7. Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień opisane są szczegółowo w art. 15 – 21 RODO. Jeśli masz pytania związane ze swoimi uprawnieniami lub chcesz z nich skorzystać, skontaktuj się z Administratorem.

§10. JAK DŁUGO MOJE DANE SĄ PRZETWARZANE?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane albo do czasu uwzględniania sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda.

Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony praw (przez okres przedawnienia roszczeń wynoszący maksymalnie 6 lat), lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (zazwyczaj jest to okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i wynosi 5 lat). Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

§11. CZY W SERWISIE STOSOWANE SĄ COOKIES?

W naszej Aplikacji stosujemy niezbędne cookies, aby zapewnić Ci płynne i wygodne korzystanie z Aplikacji. Nasze cookies są wyłącznie po to, by ułatwić Ci poruszanie się po Serwisie i dostosować go do Twoich potrzeb. Dzięki nim Serwis może zapamiętać Twoje ustawienia.

Dbamy o to, by wszystkie cookies używane w Aplikacji były bezpieczne dla Twojego urządzenia.

W Serwisie używamy plików cookies również w celach statystycznych (m.in. na potrzeby liczenia odwiedzin Strony/Zakładek) czy analitycznych (np. na sprawdzenie, jaka jest przeciętna długość wizyty w Aplikacji). Na Stronie wykorzystujemy pliki cookies własne oraz podmiotów trzecich. Rodzaje używanych cookies to: sesyjne, trwałe oraz ustawiane przez inne serwisy takie jak np. Google Analytics.

Poszczególne rodzaje plików cookies używane w ramach Serwisu zostały określone w Cookie Board. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej lub urządzenia albo informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w przeglądarce lub urządzeniu. W razie ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Twojego urządzenia, korzystanie z Serwisu może być utrudnione i może spowodować wyłączenie niektórych funkcjonalności, które wymagają plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej oraz w Cookie Board.

Możesz zarządzać ustawieniami cookies, blokując je lub otrzymując powiadomienia, poprzez zmianę ustawień w Twojej przeglądarce internetowej na Urządzeniu. Poniżej znajdziesz linki do instrukcji dotyczących zarządzania cookies dla różnych przeglądarek:

Firefox: Instrukcje dla Firefox

Chrome: Instrukcje dla Chrome

Opera: Instrukcje dla Opera

Safari: Instrukcje dla Safari

§12. CZYM SĄ LOGI SERWERA?

Logi serwera to zapisy informacji o tym, co dzieje się na serwerze. Gromadzą one dane, takie jak:

 1. zapytania do strony: kiedy odwiedzasz Aplikację, serwer rejestruje Twoje zapytanie. Zapisuje informacje, takie jak Twój adres IP, rodzaj akcji, którą wykonujesz (np. otwarcie strony), adres strony, którą odwiedzasz, oraz czas, kiedy to robisz,
 2. informacje o błędach: jeśli w Aplikacji wystąpią jakieś błędy (np. Serwis nie został znaleziony), serwer też to zapisuje. Dzięki temu Administrator może naprawiać problemy i ulepszać Aplikację,
 3. kwestie bezpieczeństwa: logi pomagają w wykrywaniu niebezpiecznych prób dostępu do serwera lub innych niepokojących działań.

Logi serwera służą m.in. do utrzymania bezpieczeństwa Aplikacji, analizy tego, jak jest używana, i poprawiania jej działania. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji konkretnych osób. Logi serwera są zazwyczaj wykorzystywane do celów administracyjnych, takich jak analiza ruchu na stronie, diagnostyka problemów technicznych, zapewnienie bezpieczeństwa i optymalizacja działania Aplikacji. Szanujemy Twoją prywatność, dlatego te dane są chronione i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§13. ZMIANY POLITYKI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Może to być spowodowane zmianami w przepisach lub nowymi rozwiązaniami technologicznymi, które wprowadzamy. Gdy tylko coś się zmieni, damy Ci znać poprzez Aplikację, abyś zawsze był na bieżąco.

Polityka obowiązuje od dnia 01 maja 2024 r. Tutaj znajduje się jej wersja archiwalna.

Dziękujemy za zapoznanie się z Polityką. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki chronimy Twoje dane, lub chcesz podzielić się z nami swoimi uwagami, napisz na adres [email protected]. Postaramy się pomóc tak szybko, jak to możliwe!